תקנון תנאי השימוש באתר

תקנון תנאי השימוש באתר

שלום וברוכים הבאים לאתר האינטרנט (להלן: “האתר“) של WeezCo Solutions (וויזקו סולושנ’ס) ע.מ. 032151763 (להלן: “עוסק“).

האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים על ידי גולשים באמצעות האתר (להלן “המשתמש/ים” או “הרוכש/ים“). 

כל שימוש באתר ייעשה בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. לפיכך, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, הנך מתבקש לקרוא, בעיון רב, את תנאי התקנון ולפעול בהתאם להם.

שימוש באתר, לרבות גלישה או רכישת מוצרים על ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכי הוא מסכים להוראותיו, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות.
אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש באתר ופנה לשירות הלקוחות של העוסק כדי שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות לשביעות רצונך.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

בכל עניין, שאלה או בקשה הקשורים לתקנון זה אנא פנו אל שירות הלקוחות של העוסק באמצעות טופס יצירת קשר המצוי בתחתית דף הבית של האתר או במייל: weezco@weezco.co.il. בכל פנייה לעוסק יש לכלול פרטים ליצירת קשר. העוסק ישתדל להגיב לכל בקשה סבירה בתוך זמן סביר.

 1. כללי
  • נוסח התקנון המחייב והקובע בכל עת הינו נוסח התקנון המפורסם באתר. התנאים המפורטים בתקנון זה עשויים להשתנות על ידנו מעת לעת ללא מתן הודעה מוקדמת על כך וכל שינוי כאמור יכנס לתוקפו באופן מידי. לפיכך, מומלץ לעיין בהוראות התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו.
  • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.
  • הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לעוסק או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המופיעה מטה ומהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
  • העוסק רשאי להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך. העוסק יהיה רשאית להתנות את הכניסה או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום מבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
  • העוסק רשאי לשנות או להחליף מעת לעת את המידע, התכנים והתמונות באתר ואינו מתחייב שמידע שנמצא באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בעתיד.
  • אם תנאי מתנאי תקנון זה ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
  • על כל שימוש באתר ועל כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה או מכל עניין אחר הקשור לאתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, ללא מתן תוקף לכללי ברירת הדין המפנים לתחולת דין זר כלשהו. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות העניינית בתל-אביב-יפו, ישראל בלבד.
 1. שימוש באתר

המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצרכים פרטיים ואישיים בלבד. המשתמש מתחייב לציית לכל הוראות הדין החלות על שימושו באתר או בתוכנו, וכן לתנאי תקנון זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא לבצע את הפעולות המפורטות להלן כולן או חלקן:

 • לעשות שימוש מסחרי באתר או בתוכן האתר, כולו או חלקו.
 • להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.
 • להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.
 • להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרתiframe) ) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר.
 • לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים. לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
 • להשתמש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

מובהר כי אי עמידה במגבלות המופיעות בסעיף זה עלולה להוביל למניעת גישתו של המשתמש המפר לאתר ואף לחשוף את המשתמש לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין. משתמש אשר יפר את הוראות החוק או את תנאי התקנון באופן בו ייגרם נזק או הוצאה לעוסק או לצד אחר, מתחייב לשפות את העוסק ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ”ט עו”ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת הוראות החוק או התקנון ע”י המשתמש.

 1. המוצרים ואופן הרכישה

כללי

 • האתר מציע למשתמשים רכישתם של מוצרים שונים והכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של העוסק. העוסק רשאי בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את מחירם, לרבות דמי משלוח.
 • מחירי המוצרים הינם המחירים המופיעים באתר לצד המוצרים המוצעים למכירה. העוסק רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את מחירי המוצרים מעת לעת.
 • באמצעות האתר ניתן לרכוש מוצרים עד גמר המלאי. היה ולאחר המכירה התברר כי המוצר אזל מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ביצוע ההזמנה, העוסק יודיע לרוכש תוך 5 ימי עבודה כי המוצר אינו במלאי. במקרה שכזה העוסק יודיע לרוכש על ביטול המכירה או לחילופין תציע לו מוצר חלופי.
 • רוב המוצרים המוצעים למכירה באתר מלווים בתמונות אשר נועדו לצורך המחשה בלבד וכן במפרטים טכניים. ליד כל מוצר מוצג מחירו של המוצר כולל מע”מ. במקרה של פער או הבדל בין התמונה לבין המפרט הטכני, יגבר התיאור במפרט הטכני ו/או באתר על התיאור הנשקף מהתמונה.
 • העוסק משתדל שהמוצרים המופיעים למכירה באתר יהיו מעודכנים באופן רציף ומדויק. היה ובשל טעות בתום לב, המוצר אותו קיבל הרוכש, לרבות המפרט הטכני אינו תואם את המוצר המופיע באתר, תינתן אפשרות לרוכש לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין ביטול הרכישה וקבלת כל הסכומים שנגבו ממנו בגין המוצר (אם נגבו).

רישום לאתר והזמנות

 • רכישת מוצר באתר מותנית ברישום לאתר ובמסירת פרטים אישיים בסיסיים כנדרש בדף ההרשמה. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמלאים אחרת לא תוכל העוסק להבטיח את ביצוע הקניה. הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין, מהווה הטעייה והפרה יסודית של תנאי ההתקשרות, ועלולה להוות עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין והעושה כן צפוי להליכים משפטיים לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לעוסק עקב שיבוש הליכי המכירה.
 • רשאים להשתמש באתר משתמשים שנרשמו לאתר והם בגירים (בני 18 ומעלה) שהינם כשירים לבצע פעולות משפטיות מחייבות או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 • העוסק רשאי, בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, למנוע ממשתמשים את השימוש והגישה לאתר היה והתנהגותם אינה הולמת או היה והם מבצעים שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי תקנון זה או אם כרטיס האשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש.
 • מיד לאחר הקשת כל הפרטים וביצוע ההזמנה, יבצע העוסק בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. המוצר יסופק לבית הרוכש אך ורק לאחר קבלת אישור על ידי חברת כרטיסי האשראי ובהתאם ליתר הוראות תקנון זה.  בקשה של רוכש לשינוי פרטי כרטיס אשראי או אופן החיוב, ככל שתאושר על ידי העוסק על פי שיקול דעתו הבלעדי, עשויה להיות מחויבת בתשלום עמלה על ידי חברת כרטיסי האשראי (ככל שתאושר על ידי חברת כרטיסי האשראי) והרוכש מתחייב לשאת בתשלום עמלה כאמור.

מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

 • אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי תיעשה על ידי העוסק לכתובת בישראל אותה הקליד הרוכש בעת ביצוע ההזמנה בתוך חמישה (5) ימי עסקים ממועד אישור העסקה ע”י חברת האשראי, אלא אם כן צוין אחרת במפורש בדף המוצר. מועד האספקה מחושב על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א’ – ה’ והוא אינו כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג ימי חג וימי שבתון.
 • מחירי המוצרים הרשומים בדף המוצר באתר כוללים את דמי המשלוח לאזורים הנכללים באזורי החלוקה של העוסק כמפורט להלן. מובהר במפורש כי המחירים הנקובים באתר אינם כוללים חיובים בגין: (א) הובלה חריגה (הובלה במנוף, הובלה מעבר לשלוש קומות, היעדר מעלית, צורך במנוף עקב תנאים מיוחדים בכתובת הלקוח וכיו”ב) או (ב) דמי משלוח לאזורים המצויים מחוץ לאזורי החלוקה של העוסק. כל תוספת בגין הובלה חריגה תחול על הרוכש ותשולם על ידו. הובלה לאזורים הנמצאים מחוץ לאזורי החלוקה של העוסק תחויב בדמי משלוח שיימסרו ללקוח טלפונית לפני ביצוע ההזמנה. אזורי החלוקה של העוסק הינם כל הארץ למעט האזורים הבאים : ישובי רמת הגולן וגבול הצפון, יישובי בקעת הירדן, יישובים מעבר לקו הירוק, יישובי עוטף עזה, יישובי הערבה, אילת וים המלח ויישובים נוספים שאינם בקו החלוקה של ספקי השליחויות איתם עובדת העוסק, כפי שיימסר לרוכש בעת ביצוע ההזמנה.
 • בכל מקרה שבו משלוח לא הגיע לכתובת המצוינת בהזמנה עקב טעות מטעמו של הרוכש באתר, יחויב הרוכש באתר בדמי משלוח חוזר, לאחר שמסר פרטים בדבר הכתובת הנכונה.
 • משלוח המוצרים נעשה לרב באמצעות קבלני לוגיסטיקה ושירותי שילוח אחרים איתם התקשר העוסק. אספקת המוצרים במועדים המפורטים בסעיף 3.10 לעיל, כפופה להמצאות הקונה בכתובת המשלוח שמסר לעוסק בעת הרישום לאתר במועד האספקה. לקונה אשר לא ימצא בכתובת שנמסרה תושאר הודעה ובה מספר הטלפון של אחד מקבלני הלוגיסטיקה, לצורך תאום מחודש של מועד האספקה. העוסק לא יהא אחראי ולא ייחשב כמפר את התחייבויותיו לספק את המוצר בגין עיכובים שאינם בשליטתו ו/או שמקורם ברוכש, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הרוכש בשעות העבודה המקובלות או בשל מסירת כתובת שגויה.
 • עקב שיקולי בטחון ושיקולים נוספים שונים, מסרבות לעיתים חברות הובלה להוביל מוצרים ליישובים מעבר לקו הירוק או לישובים אחרים שהכניסה אליהם כרוכה בסכנת חיים למוביל. במקרה כזה יובהר העניין לרוכש והעוסק יהא רשאי לתאם עם הרוכש את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהיה מקובל על הצדדים ובהתאם למדיניות העוסק.
 • במידה ויתברר לעוסק כי הוא אינו יכול, במסגרת אמצעיו ובהתאם לנהליו הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש ולא ימצא פתרון המקובל על הצדדים יהיה העוסק רשאי לבטל את העסקה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש. בוטלה העסקה כאמור לעיל, ישיב העוסק לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) או יבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי נוסף בגין ביטול העסקה.
 • מפעיל האתר ו/או קבלני השילוח לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים: כוח עליון כלשהו או נסיבות כלשהן שאינן בשליטת מפעיל האתר, לרבות מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום, תקלות במחשוב או מערכות הטלפון או כל גורם תקשורת אחר, שביתה, השבתה, גיוס מילואים בהיקף מיוחד, שינויים בשיעורי המס או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר. בנסיבות של איחור בשל הסיבות המפורטות לעיל יידע העוסק את הרוכשים עם היוודע דבר האיחור ויאפשר להם לבחור בין המתנה לקבלת המוצר, או קבלת מוצר חלופי, לבין ביטול העסקה או חלקה, לפי העניין והשבת כספם.
 • בעת אספקת המוצר רשאי העוסק ו/או מי מטעמו לדרוש, כתנאי למסירת המוצר, את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי.
 • ביטול עסקה והחזרת מוצרים; החזרת מוצר דומה

ביטול עסקה ע”י הרוכש

 • בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק”) והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן: “התקנות”) כל צרכן (כהגדרתו בחוק) הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם לתנאים הבאים: עסקה לרכישת מוצר אשר בוצעה באתר, רשאי הרוכש לבטלה באמצעות הודעה בדבר ביטול העסקה לעוסק (להלן: “הודעת הביטול”) אשר תימסר לעוסק החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את עיקר תנאי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מבניהם, והכל בהתאם להוראות החוק. זכות רוכש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לביטול העסקה כאמור, היא בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לרוכש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. 
 • הודעת ביטול עסקה, לצורך מימוש זכות לביטול עסקה על פי הוראות החוק תכלול את מספר ההזמנה, שמו ומספר הזהות שלו ותימסר לעוסק באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של העוסק בדואר אלקטרוני לכתובת weezco@weezco.co.il או באמצעות טופס יצירת קשר הנמצא בתחתית אתר האינטרנט של העוסק.
 • בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר; או עקב אי אספקה במועד שנקבע בעסקה; או עקב כל הפרה אחרת של תנאי העסקה, יחזיר העוסק בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה, ימסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא יגבה מהלקוח סכום כלשהו. המשתמש יעמיד את המוצר לרשות העוסק במקום שבו נמסר לו ויודיע על כך לעוסק.
 • ביטול עסקה שלא עקב (1) פגם או אי התאמה במוצר; או (2) אי אספקה במועד שנקבע בעסקה; או (3) כל הפרה אחרת של תנאי העסקה- יחזיר העוסק בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה, ימסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא יגבה מהרוכש סכום כלשהו, למעט דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות העוסק בהתאם להוראות החוק. על הרוכש להחזיר את המוצר במקום העסק של העוסק כפי שיימסר לרוכש בעת קבלת הודעת הביטול. עלות ההחזרה חלה על הרוכש ותשולם על ידו לעוסק ככל שהחזרת המוצר תתבצע באמצעות שליח מטעם העוסק. 
 • לידיעתך, זכות הביטול כאמור לעיל כפופה להוראות החוק והתקנות ובכלל זה חובת הרוכש להחזיר את המוצרים לעוסק כאשר המוצרים לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש. כמו כן, קיימים מקרים לגביהם לא תחול זכות הביטול עפ”י חוק ובכלל זה, מוצרים אשר יוצרו במיוחד עבור הרוכש, טובין פסידים ועוד, הכל כמפורט בחוק ובתקנות.

ביטול העסקה על ידי העוסק

 • מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן יהיה העוסק רשאי לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם הרוכש בלא שהרוכש יהא זכאי לכל סעד שהוא (למעט החזר כל סכום ששילם אם שילם) ולא יהיו לרוכש כל טענות כנגד העוסק: (א) במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי המוצר, לרבות מחיר המוצר או תיאורו על בסיסם נערכה ההזמנה; (ב) במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב “כוח עליון” או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את העוסק, או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת העוסק את פעילותו התקינה של האתר או את אספקת המוצרים; ו-(ג) במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים, לא מדויקים או לא מלאים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

החזרת מוצר דומה בהתאם לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע”ב-2012

 • לידיעתך, בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע”ב-2012 ובכפוף להוראותיו, הנך זכאי למסור, ללא תמורה או עלות פינוי במעמד מסירת המוצר שרכשת, מוצר דומה למוצר אותו רכשת. יש לתאם מראש את פינוי המוצר הישן. המוצר הישן יימסר על ידך למוביל שיספק לך את המוצר שרכשת ויועבר על ידינו למחזור מוכר או שימוש חוזר. פינוי מורכב או חריג אשר דורש שימוש במנוף, פירוק דלתות או שירותים חריגים נוספים יהיה כרוך בתשלום מצדך. לא תתאפשר מסירת מוצרים מזיקים כהגדרתם בחוק האמור.
 • אחריות למוצר
  • המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר עשויים להיות חדשים ואז יימסרו לצרכן באריזותיהם המקוריות או מוצרים מחודשים. בדף כל מוצר יופיע בבירור האם המדובר במוצר חדש או במוצר מחודש.
  • כל המוצרים באתר (חדשים או מחודשים) מסופקים עם תעודת אחריות כדין והרוכש יהיה זכאי בגינם לאחריות ושירות מאת העוסק או היבואן, כפי שיופיע בתעודת האחריות, בהתאם לתנאים הכלולים בתעודת האחריות ובהתאם להוראות החוק. בכל מקרה של תקלה בפעולתו של המוצר, על הצרכן לפנות לעוסק או ליבואן, על פי הפרטים המופיעים בתעודת האחריות שצורפה למוצר.
 • קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בתוכנו ובעיצובו, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים,  סימני המסחר, הסודות המסחריים הינם רכושו של העוסק בלבד, או של צדדים שלישיים שהעוסק קיבל מהם רישיון שימוש כדין והם מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל ואמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, תכנים וקבצים הכלולים בו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשדר, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים, במידע, בעיצובים או בשירותים הכלולים ו/או מוצעים באתר בלא קבלת אישור מפורש מאת העוסק בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן). אין להשתמש בנתונים ו/או בתכנים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת העוסק בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג robots ,crawlers וכיו”ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצב לו העוסק, אלא בכפוף לקבלת הסכמת העוסק בכתב ומראש. שם העוסק, שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושו הבלעדי של העוסק ואין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתו המפורשת של העוסק מראש ובכתב.

 • תוכן האתר
  • האתר וכל התכנים המופיעים בו מוצעים לציבור ולמשתמש כפי שהם (“AS IS”). העוסק משתדל שהמידע המובא באתר יהיה מדויק ככל הניתן. עם זאת, ייתכנו באתר ו/או בתוכן ובמידע המובאים בו, לרבות מידע לגבי כל מוצר, שירות או מבצעים, שיבושים, אי דיוקים וטעויות, בין היתר עקב מעשים ו/או מחדלים של העוסק ו/או מי מטעמו ו/או של צדדים שלישיים. העוסק אינו אחראי לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן. העוסק מבהיר בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה. המשתמש פוטר בזאת את העוסק מכל אחריות בשל המידע ו/או התוכן המובא על ידו באתר ו/או טעויות בו, לרבות בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנגרם למשתמש בשל כל תוכן ו/או המידע כאמור ו/או הסתמכות המשתמש עליו, לרבות בקשר למוצרים, תיאורים, מחירים וכדומה.
  • כל תוכן ו/או מידע המובא באתר בקשר למאפייני המוצר, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון יבואן ו/או יצרן המוצר ו/או ספק השירות (לפי העניין), לרבות מפרטים, הוראות הפעלה ונתונים שונים, נמסר על ידם ולעוסק לא תהיה כל אחריות לגביו.
  • תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, מיועדים להמחשה בלבד. מאחר והתמונות מוצגות לנגד עיניך על גבי צג המחשב ולעיתים אף מודפסות על ידך מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראה המוצרים במציאות. בכל מקרה, האמור במפרט הטכני גובר על התמונה המופיעה ליד פירוט המוצר. ככל ומשתמש זיהה ו/או חושד כי ישנו פער בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע באתר, בצמוד לתיאור המוצר המבוקש, אנא פנה לעוסק אשר יפעל לתקנה בהקדם, בהתאם לצורך. כמו כן, לאור ההיתכנות כי בקטלוג מוצרים רחב ומגוון כל כך תהיינה שגיאות בתום לב הנובעות מטעויות אנוש, מוזמנים משתמשי האתר טרם ביצוע ההזמנה לפנות לשירות הלקוחות של העוסק.
  • כל הצעה המופיעה באתר ומוגבלת בזמן או בכמות תהיה בתוקף לזמן הנקוב בהצעה ולמלאי שהוקצב לאותו מבצע כמפורסם בדף המוצר.
  • באתר עשויים להיכלל קישורים (“לינקים”) לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם מופעלים ע”י העוסק. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלו אינם בשליטתו של העוסק והוא אינו מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלו, אין בכך כדי להעיד על הסכמתו או אחריותו של העוסק לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. העוסק אינו אחראי לכל נזק או תוצאה שייגרמו כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליץ למשתמשים לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. העוסק רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. העוסק אינו מתחייב כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
  • כל שימוש בתוכן באתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי העוסק ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד העוסק בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי העוסק ו/או לתוכן של צד שלישי וכן, לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או מבצעים, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.
 • הגבלת אחריות ושיפוי
  • ידוע למשתמש כי למרות מאמצי העוסק לספק חוויית שימוש איכותית באתר, האתר אינו חסין מתקלות, לרבות תקלות בגישה לאתר. אי לכך, מובהר כי האתר, תוכנו והשירותים הכלולים בו, ניתנים על ידי העוסק במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם. העוסק לא יישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת, בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או מוצר, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש. המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן או שירות בו, וכי ידוע לו שהעוסק אינו אחראי, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.
  • העוסק ו/או מי מטעמו, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק או אובדן, ישיר או עקיף, הנובעים או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור: בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא; הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו; שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, על ידי העוסק או על ידי צדדים שלישיים; כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו; הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה; נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו”ב בתוכן האתר.
  • אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.
 • מדיניות הפרטיות

כללי

 • מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו היא לסקור את האופן שבו משתמש העוסק במידע שנמסר לו על ידי המשתמשים באתר ומידע אשר נאסף על ידו בעת השימוש באתר. העוסק רשאי לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות. כל שינוי למדיניות יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.
 • לצורך ביצוע פעולות מסוימות באתר כגון: רכישת מוצרים, צפייה בפרטי החשבון האישי ועוד תידרש להירשם לאתר ולמסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, פרטי כרטיס אשראי ועוד. כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, יהא העוסק רשאי לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לו על ידו.
 • לעוסק מאגר מידע בו ישמרו שמות הלקוחות ודרכי התקשרות עימם כפי שהוזנו ע”י הלקוח בעת ההרשמה לאתר. העוסק אינו שומר את פרטי כרטיס האשראי של הלקוח או כל פרטים אישיים אחרים מלבד האמור לעיל. מטרות המאגר הינן, אספקת המוצרים לרוכשים בהתאם לתנאי ההזמנה, ניהול מאגר לקוחות, הצעת מבצעים ודיוור ישיר למטרות שיווקיות.
 • מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי לרכישה באתר ולסיום הליך ההרשמה. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן במפורש. המידע שמסר המשתמש יישמר במאגר המידע של העוסק ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגר המפורטות לעיל ובהתאם למדיניות פרטיות זו ולהוראות כל דין.

איסוף ושימוש במידע

 • העוסק רשאי לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר. מידע זה עשוי לכלול כל מידע שמסר המשתמש באתר וכן כל מידע אודות נתוני השימוש של המשתמש. הנתונים הנאספים עשויים לכלול גם את משך התנועות באתר, הפעולות שבוצעו והתכנים, הדפים והמוצרים אשר עניינו את המשתמש. כמו כן, עשויים להיאסף נתונים אודות אופן הגעת המשתמש לאתר, קישורים עליהם לחץ, זמני הכניסה, שפת הדפדפן, כתובת ה IP ממנה גלש המשתמש ונתונים אוטומטיים נוספים, לרבות נתונים אשר נאספים באמצעות קבצי Cookie, כמפורט להלן. העוסק רשאי לשמור ולהשתמש במידע האמור, בין היתר לצרכים הבאים: שיפור ושינוי האתר, המוצרים, השירותים והתכנים המוצעים באתר למשתמש באופן אישי או לכלל המשתמשים; עדכון המשתמש בנוגע למוצרים, שירותים ומבצעים המוצעים על ידי העוסק או מי מטעמו; יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך ותחזוקת האתר.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לעוסק והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, יהא העוסק רשאי לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני או באמצעי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר מוצרים ומידע שיווקי ופרסומי של העוסק. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של העוסק או באמצעות לחצן “הסר” אשר יופיע בתחתית כל הודעה שתישלח אליו;
 • האתר משתמש בקבצי Cookie (“עוגיות”) לצורך תפעולו השוטף והתקין, וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים בנוגע לשימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש, לאפיין את המוצרים המתאימים לו ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט הנשמרים על גבי התקן הזיכרון במחשבך לדוגמה לצורך ייתור הצורך בהקלדה של מידע אותו כבר הזנת באתר. המידע בעוגיות מוצפן והעוסק נוקט צעדי זהירות כדי לאבטח את המידע ואולם אם אינך רוצה לקבל עוגיות או שברצונך למחוק אותן, תוכל לעשות זאת בכל עת ע”י שינוי הגדרות הדפדפן שלך. לתשומת ליבך, מחיקת הקובץ ממחשבך או נטרול העוגיות תמחק את כל המידע הכלול בעוגיות ועלולה לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

מסירת מידע לצד שלישי

 • העוסק נוקט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור על אבטחת המידע ולמנוע העברת פרטים אישיים הנשמרים במאגרי המידע שלו לצדדים שלישיים. עם זאת, העוסק רשאי להעביר פרטים אישיים כאמור במקרים הבאים:
  • לבקשת המשתמש או לאחר קבלת הסכמתו המפורשת;
  • ככל שנדרש לצורך השלמת פעולת הרכישה שביצע המשתמש באתר (לדוגמה לחברות שילוח והפצה או ליצרן המוצר);
  • בכל מקרה של הפרת הוראות כל חוק או תנאי תקנון זה, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות, על ידי המשתמש או מי מטעמו באמצעות האתר או בקשר לאתר.
  • לצורך ציות לצו שיפוטי המורה לעוסק למסור את המידע או לצורך ציות אחר לדרישות הדין;
  • במסגרת כל הליך משפטי בין העוסק לבין המשתמש או מטעמו לבין העוסק ו/או מי מטעמו;
  • בכל מקרה אחר אם העוסק סבור, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק רכושי או גופני לעוסק, למשתמש או לצדדים שלישיים;
  • במסגרת המחאת זכויות העוסק וחובותיו או פעילותו, כולם או מקצתם, לצד שלישי ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
 • האמור לעיל אינו גורע מזכות העוסק להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

אבטחת מידע

 • העוסק נוקט באמצעי אבטחה מקובלים ומשתמש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות על מנת להגן על סודיות הנתונים שנמסרו לו על ידי משתמשי האתר, כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתו, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי צדדים שלישיים בלתי מורשים. אולם, העוסק אינו יכול למנוע שיבושים באתר וחדירה לאתר על ידי צדדים שלישיים באופן מוחלט. העוסק מבהיר, כי במקרים שאינם בשליטתו, הוא אינו מתחייב, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, או שהאתר והפרטים שנאספו בנוגע למשתמשים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של העוסק. העוסק לא יישא באחריות בגין כל נזק או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
 • העוסק משתמש באמצעי הגנה והצפנה מסוג SSL הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל ובארה”ב לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי האתר והעוסק. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות שיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה שהינם בהתאם לתקנים בינלאומיים.